О нама


Ефикасност

Сходно савременим тенденцијама и начинима пословања свој рад обављамо динамично и оријентисани смо ка ефикасном постизању циљева наших клијената. Суверено владајући адвокатским занатом, уз познавање правног амбијента у којем радимо, увек долазимо до економски најповољнијих солуција за клијента.

Сарадња са клијентима

Велики значај поклањамо разговорима са нашим клијентима. Током ових разговора до детаља расветљавамо пословне аспекте решења која треба да се структуришу у циљу постизања успеха клијента.

Тимски рад

До решења долазимо тимским радом, због чега тимове формирамо у складу са стручним захтевима клијената и специфичностима поједничначних случајева.

Креативност

Креативно мислити и радити, је једна од одлучних чињеница за пословање у динамичном правном оквиру српског тржишта. Нова правна регулатива се динамички развија, па је стога наша креативност један од кључних именилаца нашег успеха. За наше клијенте израђујемо решења која су практична и делотворна у постизању њихових пословних циљева.

 

ОБЛАСТИ КОЈИМА СЕ БАВИМО:

  • привредно право – регистрација привредних субјеката, заступање привредних субјеката пред Привредним судовима, израда уговора из области привредног права, пружање услуга у области пореског саветовања, медјународне арбитраже, заступање у парничним предметима у привреди
  • грађанско право – затупање странака у парничном (радни спорови, накнада штете, наплата дугова, брачни спорови итд), ванпарничном и извршном поступку, израда свих врста уговора
  • кривично право – одбрана окривљених пред судовима и другим органима власти, заступање оштећених.
  • управно право – заступање клијената у управном поступку и управном спору и пружање саветодавних услуга у односима са државним органима
  • пореско право – саветовање клијената у области пореских прописа и заступање клијената у односима са пореским органима
  • људска права –израда Уставних жалби и заступање физичких и правних лица пред Уставним судом Републике Србије
  • право ЕУ - израда представки и заступање физичких и правних лица пред Европским судом за људска права у Стразбуру,
  • промет непокретности – пружање правних савета и услуга приликом промета непокретности, израда уговора, провера документације и тд.