УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ВАНРЕДНО СТАЊЕ

Дана 15.03.2020. године Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији је уведено ванредно стање након чега се као једна од главних тема намеће питање да ли послодавац мора да продужи радни однос запосленом са којим је засновао радни однос на одређено време и у погледу ког запосленог истиче уговор о раду за време ванредног стања.

У погледу овог питања указујемо да је на основу одредбе члана 200 став 6 Устава РС Влада донела Уредбу о организовању рада послодаваца за време ванредног стања којом је уредила посебан начин и организацију рада послодаваца на територији Републике Србије, као и Уредбу о мерама за време ванредног стања, али и да истима нигде није обухватила запослене који су засновали радни однос на одређено време.

Наиме, позитивни прописи РС дефинишу да радни однос на одређено време престаје истеком рока за који је заснован, а у складу са одредбом члана 175 став 1 тачка 1 Закона о раду, док наведне уредбе нису дефинисале да се запослени којима уговор о раду истиче за време ванредног стања штите од престанка радног односа.

Дакле, без обзира што је наведеним Уредбама дефинисано да послодавци могу сносити одређену прекршајну одговорност уколико за време ванредног стања прекрше одредбе Закона и других прописа, запослени који су зановали рад на одређено време након истека уговора о раду не уживају посебну заштиту, из ког разлога нема сметњи да им радни однос престане због истека рока на који је заснован. Овде ваља напоменути да је једини изузетак дефинисан одредбом члана 187 Закона о раду који утврђује да само за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета послодавац не може запосленом да откаже уговор о раду. Наиме, неспорно је да се само овој категорији запослених рок за који су уговором засновали радни однос на одређено време продужава до истека коришћења права на одсуство.

С обзиром на све наведено неспорно се може закључити да запосленом на одређено време током ванредног стања може престати радни однос након истека рока на који је исти закључен, а из разлога што такав запослени не спада у категорију лица који у складу са одредбама Закона о раду имају посебну заштиту од отказа уговора о раду, из ког разлога не постоје препреке да послодавац Решењем о престанку радног односа прекине рад запосленом, а због истека рока на који је заснован.

Share